X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART
ร่วมงานกับเรา
 

พนักงานขาย Konica Minolta (Digital Printing Machine)

คุณสมบัติ

• เพศชาย หญิง 
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ขายไม่น้อยกว่า 1 ปี
• มนุษย์สัมพันธ์ดี
• ชอบงานขาย มีความมั่นใจ
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
• มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการปฎิบัติงาน 
 

พนักงานขาย Inkjet & Cutter (Digital Printing Machine)

คุณสมบัติ

• เพศชาย หญิง 
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ขายเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ เครื่องพิมพ์หน้ากว้าง กระดาษลูกฟูก หรือที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1ปี
• มนุษย์สัมพันธ์ดี
• ชอบงานขาย มีความมั่นใจ
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
• มีรถยนต์ส่วนตัวใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

ช่างเทคนิค Software (CTP)

คุณสมบัติ

• วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีความรู้ด้าน IT การลงโปรแกรม การแบ็คอัพข้อมูล การเชื่อมต่อระบบVan / Lan
• สามารถใช้โปรแกรมรูปภาพต่างๆ ได้ดี เช่น Adobe / Photoshop / illustrator
• ชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเอง
• วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
• บริหารเวลา และวางแผนการทำงานได้ดี
• ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• สุภาพอ่อนน้อม รักงานบริการ
 

ช่างเทคนิค ซ่อมและบริการ (Inkjet & Cutter)

คุณสมบัติ

• วุฒิ ปวส. – ป.ตรี สาขาไฟฟ้า อิเล็คทรอนิค หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านงานซ่อมบำรุง งานติดตั้งเครื่องจักร เครื่องพิมพ์ต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้อง 
• ชอบศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเอง
• วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาได้ดี
• บริหารเวลา และวางแผนการทำงานได้ดี
• ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• สุภาพอ่อนน้อม รักงานบริการ

ลักษณะงานโดยสังเขป ตำแหน่งช่างเทคนิค

• สำรวจสถานที่ร้านลูกค้าก่อน ติดตั้งเครื่อง ให้กับลูกค้า
• แนะนำวิธีการใช้งาน และดูแลเครื่อง เบื้องต้นให้กับลูกค้า
• วางแผนการทำงาน การเข้าซ่อมและบริการ เตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ในการออกให้บริการลูกค้า
• แก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำกับลูกค้าเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ร่วมกับเครื่อง CTP / Digital Printing / Inkjet และ Cutting เป็นต้น
• รายงานสรุปผลการปฎิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชา
 

พนักงานธุรการฝ่ายซ่อมบริการ

คุณสมบัติ

• เพศ หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• วุฒิ ปวส. – ป.ตรี
• สามารถใช้โปรแกรมMS Office ได้ดี
• มีทักษะการเจรจาและสามารถวางแผนการทำงานได้ดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
• มีความระเอียดรอบคอบ

ลักษณะงานโดยสังเขป ตำแหน่งธุรการฝ่ายซ่อมบริการ

• จัดทำใบ Order อะไหล่ให้กับทาง Supplier
• เคลมอะไหล่ และส่งอะไหล่ที่เสียคืน 
• รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า พร้อมทั้งติดตามช่างที่จะเข้าไปดูแลลูกค้า
• ลงบันทึกการปฎิบัติงานของช่าง
• จัดทำใบเสนอราคา การซ่อมและบริการต่างๆ การเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง ค่าแรงช่าง และติดตามการอนุมัติสั่งซื้อจากลูกค้า 
• ติดตามลูกค้าที่แจ้งซ่อมหรือการเข้าบริการตามรอบที่กำหนด
 

พนักงานธุรการบัญชี

คุณสมบัติ

• เพศหญิง อายุ18-25ปี
• วุฒิ ปวส. – ป.ตรี หรือเทียบเท่า สาขาบัญชี / การจัดการ หรือที่เกี่ยวข้อง
• มีไหวพริบการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
• มีความละเอียดรอบคอบ
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้คล่องเช่น Word / Excel
• มีความซื่อสัตย์ สุจริต

ลักษณะงานโดยสังเขป ตำแหน่งธุรการบัญชี

• ตรวจแยกเอกสารการ รับเช็ค / รับชำระเงิน วางบิล ของลูกค้า ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
• ตรวจสอบยอดการโอนชำระเงิน ที่ลูกค้าโอนเข้ามาในบัญชีบริษัทฯ
• จัดส่ง สำเนาเอกสาร ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน สแกนส่งให้ลูกค้า
• ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเช็ค/เงินสด และเอกสารอื่นๆ ก่อนส่งมอบให้หัวหน้างานในแต่ละวัน 
• จัดทำรายงาน บันทึกข้อมูล ให้กับผู้บังคับบัญชา
 

พนักงานฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
• วุฒิ ม.3ขึ้นไป สามารถอ่านออกเขียนได้บวกลบเลขได้
• ใช้ตลับเมตร หรือเครื่องมือวัดต่างๆ ในการวัดความกว้างความยาว ได้
• สุขภาพแข็งแรง มือและสายตาปกติ
• ละเอียดรอบคอบ
• มีวินัยในตนเองสูง
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน

ลักษณะงานโดยสังเขป ตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต

• เบิกอุปกรณ์ ชนิดของวัสดุ ที่จะทำการขึ้นเครื่องตัด
• วัดและขึ้นเครื่องตัด ตามขนาดที่ระบุไว้ในใบงาน
• แพ็คห่อชิ้นงาน เขียนเลขหมายกำกับ และส่งแผนกจัดส่ง
• ตรวจสอบดูแล อุปกรณ์ที่ใช้ ให้พร้อมใช้งาน
• ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย
 

พนักงาน จัดส่ง (ติดรถส่งสินค้า) 

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ18 ปีขึ้นไป
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์การทำงาน
• มีสุขภาพแข็งแรง
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สุภาพเรียบร้อย
• มีวินัยในตนเอง

ลักษณะงานโดยสังเขป ตำแหน่งพนักงานจัดส่ง

• จัดส่งสินค้าลูกค้าตามเวลา และไม่ให้เกิดความเสียหายระหว่างจัดส่ง
• ช่วยพนักงานขับรถดูแส้นทาง รักษาความสะอาดของรถส่งสินค้าให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
• ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับการแต่งกาย และความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งคัด
• รับสินค้า ตรวจนับ และจัดเรียงสินค้าขึ้นรถจัดส่ง ตามที่บริษัทฯ กำหนดอย่างถูกต้อง
 

สวัสดิการ

ค่าคอมมิชชั่นในการขาย / ค่าอินเซนทีฟ / การันตีค่าคอมมิชชั่นทุกเดือน /ค่าเบี้ยเลี้ยง /  ค่าเดินทาง  / ค่าล่วงเวลา (OT)
ค่าเสื่อมสภาพรถ / ค่าทางด่วน / ค่าประกันภัยรถยนต์ / Fleet Card น้ำมัน / โทรศัพท์ / Note Book
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ / ประกันชีวิต / ค่ารักษาพยาบาล IPD,OPD / เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น ค่าคลอดบุตร งานมงคลสมรส ฯลฯ
โบนัสประจำปี / วันลาพักร้อน / ลากิจ / ลาป่วย และสวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ
 
ติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00น.
โทร. : 02-332-4470 , อีเมล : [email protected]